W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny


Adres: ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. kancelarii: (22) 57 20 902
NIP: 525-00-05-828
REGON: 000288917

e-mail: wum@wum.edu.pl
www:  www.wum.edu.pl

 

Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube
Twitter

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ePUAP: /WUM_Warszawa/SkrytkaESP
 

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie  informacji – definicja

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego  pomiędzy podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Ponowne wykorzystanie informacji – podstawy prawne

Informacje sektora publicznego podlegające udostępnieniu, mogą być ponownie wykorzystane na sprecyzowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (dalej: „Uczenia”) warunkach, które wynikają z zasad określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: „ustawa”).

(Ustawa)

Zakres udostepnienia

W myśl przepisów ww. ustawy, Uczelnia  oprócz danych opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest zobowiązana do udostępnienia informacji do ponownego wykorzystania dotyczących: 

a. danych badawczych, o których mowa w art. 22 ustawy - czyli takich, które zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym Uczelni,  
b. informacji będących w posiadaniu Biblioteki Uczelnianej.   

Sposób i zasady udostępnienia

Informacje, podlegające udostępnieniu celem ponownego wykorzystania, są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej. Jeżeli przedmiotowe informacje nie są upublicznione we wskazanych miejscach mogą zostać udostępnione  na wniosek, jeśli zgodnie z ustawą podlegają udostępnieniu (sugerowany formularz wniosku w załączeniu).
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 14 dni od jego otrzymania przez Uczelnię.
Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Uczenia zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, określonym w art. 6 ustawy, Uczelnia, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystania

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji - zarówno tych opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,  jak i tych stanowiących dane badawcze, o których mowa w art. 22 ustawy, jak również informacji będących w posiadaniu Biblioteki Uczelnianej i opublikowanych na jej stronie internetowej oraz informacji przekazywanych na wniosek – jest obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia (jeżeli jest on określony) i pozyskania informacji oraz obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji  sektora publicznego ponownie wykorzystywanych, o ile dostęp do informacji nie jest uregulowany licencją. W przypadku licencjonowanego dostępu do informacji stosowne wymagania licencyjne znajdują się przy danej publikacji.

Jeżeli wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, Uczelnia może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji.

Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje bezpłatnie, jednakże w wyjątkowych sytuacjach Uczelnia może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie informacji, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość ewentualnej opłaty uwzględni koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie. 

Tryb odwoławczy

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji Rektora.

Zgodnie z ustawą, organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z przygotowaniem odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - plik pdf 97,2 kb.

 

Załączniki

Powiadom znajomego